การจัดสรรหาและพัฒนาบุคลากร

 

การจัดสรรหาและพัฒนาบุคลากร

MB จึงใส่ใจในการคัดเลือกบุคลากร และมุ่งเน้นให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการ และสถานที่ของท่าน เราให้ความสำคัญต่อลูกค้าทุกท่าน โดยเน้นการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน

ขั้นตอนที่1 : ก่อนเริ่มงานทาง MB จะมีการประชุมลักษณะของงานแต่ละงาน จัดให้มีการอบรมทั้งส่วนกฎระเบียบและมารยาทในการปฏิบัติงาน ทำความเข้าใจในเนื้องานที่จะปฏิบัติงาน ตามงานที่เราได้รับมอบหมายจากทางลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 : ระหว่างปฏิบัติงานจะมีการสรุป Job Describtion ที่พนักงานต้องรับผิดชอบ โดยหัวหน้างานที่สถานที่ปฎิบัติงานจริง มีการประเมินและตรวจสอบผลงาน รวมไปถึงความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

ขั้นตอนที่3 : อบรมการทำงานเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงาน ได้จัดขึ้นตามขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรโดยฝ่ายฝึกอบรมของเรา

MB มีนโยบายจัดสรรบุคลากรดังนี้

1. จัดหาพนักงานประจำแต่ละงาน โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสม ผ่านการอบรมเบื้องต้นจากทางบริษัท ให้ตรงตามลักษณะงาน รวมถึงตามความต้องการของลูกค้า

2. จัดตารางเวลาการทำงานให้พนักงานได้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ชัดเจน

3. จัดพนักงานทดแทนที่เหมาะสมไว้รองรับสำหรับแต่ละงาน (หากพนักงานประจำลางานฉุกเฉิน ทางบริษัทสามารถจัดหาพนักงานทดแทน ให้เข้าปฏิบัติงานได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงที่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้า)

Visitors: 91,529